Munlyckan

Tandvård som aldrig sviker

Hantering av personuppgifter

Information till patienter

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker tandvård. Personuppgifterna används också för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. Med syftet att kunna erbjuda dig en god service används personuppgifter enligt vårt avtal. Intresseavvägning kan vara en annan rättslig grund för hantering av personuppgifter. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrund till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder eller uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via telefon eller mejl. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, telefonnummer och mejl-adress. Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Marknadsföring

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via vanlig post, mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande. Intresseavvägning kan vara rättslig grund för angelägen information till dig som patient.

Hur länge bevarar ni mina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter att den sista personuppgiften fördes in i handlingen. Personuppgifter som inte är journalhandling raderas när de inte längre behövs.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Munlyckan kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part i det fall verksamheten helt eller delvis förvärvas av densamme.

Var lagras mina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter på servrar i Sverige. Leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning enligt skriftliga avtal kan lagra personuppgifter på servrar utanför EU / EES (tredje land). I sådana fall ska leverantören ha säkerställt att det tredje landet ställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt ett beslut meddelat av EU-kommissionen eller att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats enligt gällande dataskyddslagstiftning, t.ex. standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen eller bindande företagsbestämmelser, som omfattar behandling av personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen
Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade
Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift raderad ur din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal
Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din patientjournal
Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Innan annan vårdgivare får behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersformat.

Invända mot behandling
Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av avtal, samtycke eller intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar ni mina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder jag mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) på www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Vem är personuppgiftsansvarig?

Munlyckan Tandvård AB, organisationsnummer 559020-7634, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Hur kontaktar jag er?

Ansvarig för behandling av personuppgifter på www.munlyckan.se är Carina Thuresson. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på mejl-adress carina@munlyckan.se eller per telefon 0727-30 02 44.

Patentinformationen uppdaterades senast 180912.